Kategorie

Producenci

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że dzień 25 maja 2018 roku jest terminem wdrożenia wymagań dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych, określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wykonując obowiązek opisany w art. 13 RODO, przesyłamy informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych, której adresatem są Klienci naszej firmy, będący osobami fizycznymi.
1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowo-Usługowa PIAST Hoffmann sp. jawna z siedzibą w Gnieźnie, ul.Orzeszkowej 41E.
Z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@hurtowniasportowa.gniezno.pl
2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy Państwa dane osobowe ?
Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:
·         zawarcia i realizacji umowy kupna/sprzedaży, ( podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit b RODO ) - „wykonanie umowy”,
·         wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania
i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna - art. 6 ust 1 litera c RODO),
·         dochodzenia roszczeń wynikających z umowy ( podstawa prawna- art. 6 ust.1 f RODO) - „prawnie uzasadniony interes”,
·         wysyłania informacji handlowych i marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu ( podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit a RODO )
3. Jak długo będziemy wykorzystywać dane?
Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
·         czas trwania umowy,
·         czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
·         czas po którym przedawnia się roszczenia wynikające z umowy,
·         czas do momentu wycofania zgody.
4. Jakie mają Państwo Prawa?
Informujemy, iż respektujemy pełnię praw, które przysługują Państwu z uwagi na ogólne rozporządzenie o ochronie danych na które zaliczają się:
·         prawo dostępu do danych osobowych,
·         prawo sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,
·         prawo przeniesienia danych, w przypadkach określonych w RODO,
·         prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów. Zgoda może być cofnięta w każdym czasię, np. poprzez wysłanie emaila na adres kontaktowy sklepu (sklep@hurtowniasportowa.gniezno.pl).
5. Komu przekazujemy Państwa dane ?
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazywać:
·         podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
·         usługodawcom, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak świadczące usługi księgowe, pocztowe, kurierskie, IT oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
·         dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy oraz zarządzanie organizacją Administratora
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.