Kategorie

Producenci

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że dzień 25 maja 2018 roku jest terminem wdrożenia wymagań dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych, określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wykonując obowiązek opisany w art. 13 RODO, przesyłamy informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych, której adresatem są Klienci naszej firmy, będący osobami fizycznymi.
1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowo-Usługowa PIAST Hoffmann sp. jawna z siedzibą w Gnieźnie, ul.Orzeszkowej 41E.
Z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@hurtowniasportowa.gniezno.pl
2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy Państwa dane osobowe ?
Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:
·         zawarcia i realizacji umowy kupna/sprzedaży, ( podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit b RODO ) - „wykonanie umowy”,
·         wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania
i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna - art. 6 ust 1 litera c RODO),
·         dochodzenia roszczeń wynikających z umowy ( podstawa prawna- art. 6 ust.1 f RODO) - „prawnie uzasadniony interes”,
·         wysyłania informacji handlowych i marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu ( podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit a RODO )
3. Jak długo będziemy wykorzystywać dane?
Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
·         czas trwania umowy,
·         czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
·         czas po którym przedawnia się roszczenia wynikające z umowy,
·         czas do momentu wycofania zgody.
4. Jakie mają Państwo Prawa?
Informujemy, iż respektujemy pełnię praw, które przysługują Państwu z uwagi na ogólne rozporządzenie o ochronie danych na które zaliczają się:
·         prawo dostępu do danych osobowych,
·         prawo sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,
·         prawo przeniesienia danych, w przypadkach określonych w RODO,
·         prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.
5. Komu przekazujemy Państwa dane ?
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazywać:
·         podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
·         usługodawcom, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak świadczące usługi księgowe, pocztowe, kurierskie, IT oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
·         dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy oraz zarządzanie organizacją Administratora
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.